THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV/2018