Văn bản Pháp quy

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH

STT

Số, ký hiệu văn bản Ngày ban hành Nội dung văn bản

Ghi chú

1. Luật điện lực (sửa đổi) 03/12/2004  Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012
1.1 Luật số 03/2022/QH15 11/01/2022 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự Có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2021
3. Nghị định số 137/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực
4. Nghị định số 134/2013/NĐ-CP 17/10/2013 Quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
4.1 Nghị định 17/2022/NĐ-CP 31/01/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
5. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP 26/02/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực vềan toàn điện
Thông tư số 05/2021/TT-BCT 02/8/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Thông tư số 13/2022/TT-BCT 25/8/2022 Bãi bỏ khoản 6 Điều 7 Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện
Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 21/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện
6. Thông tư số 32/2013/TTLT-BCT-BTC

(Phụ lục)

04/12/2013 Hướng dẫn giao, nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn
7. Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg 07/4/2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
8. Quyết định số 24/QĐ/2017/QĐ-TTg 30/6/2017 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
9. VBHN Thông tư số 16/2014 và TT số 25/2018/TT-BCT 29/5/2014  Quy định về thực hiện giá bán điện
Thông tư số 06/2021/TT-BCT 06/8/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện
11. QĐ 648/QĐ-BTC 20/3/2019 Quy định về  giá bán điện
12. Thông tư số 15/2014/TT-BCT 28/5/2014 Quy định về mua bán công suất phản kháng
13. Thông tư số 19/2014/TT-BCT 18/6/2014 Ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
Thông tư số 18/2020/TT-BCT 17/7/2020 Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
14. Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg 30/10/2014 Quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện
15. Thông tư số 42/2015/TT-BCT 01/12/2015 Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện
16. Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg 08/11/2013 Quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
17. Thông tư số 18/2012/TT-BCT 29/12/2012 Quy định Giám sát thị trường điện cạnh tranh
18. Thông tư số 40/2011/TT-BCT 13/12/2010 Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp trên thị trường điện lực
19. Thông tư số 21/2020/TT-BCT 09/9/2020 Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực Thay thế TT 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 và TT số 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019
20. Thông tư số 13/2017/TT-BCT 03/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư số 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng ban hành khung giá phát điện.
21. VBHN Thông tư 27 và 31 về kiểm tra điện 31/10/2013 Về việc ban hành Quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
22. Thông tư số 14/2014/TT-BCT 26/5/2014 Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tiết điện lực
23. TTLT số 27/2013/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC 17/8/2015 Hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự
24. Thông tư số 39/2015/TT-BCT 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối
25. Thông tư số25/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định hệ thống điện truyền tải Thay thế Thông tư số 12/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010
26. Thông tư số 40/2014/TT-BCT 05/11/2014 Quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia
26.1 Thông tư số 30/2019/TT-BCT 18/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối
26.2 Thông tư số 31/2019/TT-BCT 18/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 của Bộ Công thương quy định trình tự xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
27. Thông tư số 22/2020/TT-BCT 09/9/2020 Quy định điều kiện, thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện Thay thế TT30/2013/TT-BCT
28. Thông tư số 23/2020/TT-BCT 09/9/2020 Quy định phương pháp xác định chi phí ngừng, cấp điện trở lại
29. Thông tư số 24/2017/TT-BCT 16/11/2017 Quy định nội dung, trỉnh tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện
30. Thông tư số 19/2017/TT-BCT 29/9/2017 Quy định nội dung, phương pháp và trình tự thực hiện nghiên cứu phụ tải điện
31. Thông tư số 44/2014/TT-BCT 28/11/2014 Quy định quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia
Thông tư số 31/2019/TT-BCT 18/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BCT ngày 15/9/2014 quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư số 40/2014/TT-BCT ngày 05/11/2014 quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư số 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
32. Quyết định số 34/2006/QĐ- BCN 13/9/2006 Ban hành Quy định về kỹ thuật an toàn lưới điện hạ áp nông thôn
33. Quyết định số 12/2008/QĐ-BCT 17/6/2008 Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2008/BCT Hết hiệu lực ngày 01/6/2021
Thông tư số 38/2020/TT-BCT 30/11/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT 01/6/2021, thay thế QĐ số 12/2008/QĐ-BCT ngày 17/6/2008
34. Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN 11/7/2006 Về việc ban hành quy phạm trang bị điện

–          Phần I: Quy định chung:  11 TCN-18-2006

–          Phần II: Hệ thống dẫn điện: 11 TCN-19-2006

–          Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp: 11 TCN-20-2006

–          Phần IV: Bảo vệ và tự động: 11 TCN-21-2006

35. Thông tư số 40/2009/TT-BCT 31/12/2009 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện.

– Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện

Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT

– Tập 6: Vận hành, sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện. Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2009/BCT

– Tập 7: Thi công các công trình điện

Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT

36. Thông tư số 04/2011/TT-BCT 16/02/2011 Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

–          Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

Ký hiệu: QCVN QTĐ-8:2010/BCT

  Lĩnh vực Lao động
37. Bộ luật lao động 2019 20/11/2019  Bộ luật lao động năm 2019 Thay thể Bộ luật Lao động 1994, được sửa đổi, bổ sung các năm 02,06,07.
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động Thay thế các Nghị định: Số 03/2014 về việc làm; số 44/2013 về hợp đồng lao động; số 05/2015 và số 148/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của BLLĐ 2012; số 29/2019; số 149/2018 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; số 49/2013 và số 121/2018 về tiền lương; số 85/2015 về chính sách đối với lao động nữ; số 27/2014 về người giúp việc gia đình; số 46/2013 về tranh chấp lao động; số 41/2013 về đình công.
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP 01/3/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
Thông tư số 09/2021/TT-BLĐTBXH 07/9/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2020 Hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
46. Nghị định số 51/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Quy định về quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100%vốn điều lệ Thay thế NĐ 50/2013.
47. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP 13/6/2016 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Thay thế NĐ 51/2013.
52. Nghị định số 24/2018/NĐ-CP 27/02/2018 Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
53. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP 09/5/2022 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
56. Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH 22/4/2015 Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu theo NĐ số 49/2013 quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về tiền lương.
57. Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH 01/9/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
58. Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH 19/9/2016 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động trong Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
59. Luật số 12/2012/QH13 01/01/2013 Luật Công đoàn
60. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động
61. Luật số 84/2015/QH13 25/6/2015 Luật An toàn, vệ sinh lao động
62. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động
63.  Nghị định 88/2020/NĐ-CP 28/7/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc Thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.
64. Thông tư số 04/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Hướng dẫn chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động, bệnh nghề nghiệp
65. Nghị định số 44/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
66. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 15/5/2016 Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
67. Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH 20/9/2017 Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
68. Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH 03/7/2017 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện vệ sinh an toàn lao động
69. Thông tư số  02/2017/TT-BLĐTBXH 20/2/2017 Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
70. Thông tư số  53/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
71. Thông tư số  13/2016/TT-BLĐTBXH 16/6/2016 Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
72. Thông tư số  08/2016/TT-BLĐTBXH 15/5/2016 Hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
  Lĩnh vực BHXH, BHYT
73. Luật số 58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
74. Nghị quyết số 93/2015/QH13 22/6/2015 Nghị quyết về việc hưởng chính sách BHXH một lần đối với người lao động
75. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc Thay thế NĐ 152/2006 ; NĐ số 83/2008 ; NĐ 122/2008 ;
76. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
77. Luật số 25/2008/QH12 14/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế
78. Luật số 46/2014/QH13 13/6/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
79. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành  Luật Bảo hiểm y tế
80. Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-TC 14/8/2009 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
  Lĩnh vực Luật Xây dựng
81. Văn bản hợp nhất Luật xây dựng Luật Xây dựng hợp nhất Điều 151 bị bãi bỏ bởi Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
82. Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Phụ lục Nghị định 15

03/03/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Thay thế NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và NĐ số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017.
84. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công xây dựng Thay thế NĐ 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015.
85. Nghị định số 09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về quản lý vật liệu xây dựng Thay thế NĐ 24a/2016 ngày 05/4/2016 và NĐ số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng Thay thế NĐ 68/2021 ngày 14/8/2019
86. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 22/4/2015 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
Nghị định số 50/2021/NĐ-CP 01/4/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Về hợp đồng trong hoạt động xây dựng
87. Nghị định số 119/2015/NĐ-CP 13/11/2015 Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
Nghị định số 20/2022/NĐ-CP 10/3/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
Thông tư số 20/2022/TT-BTC 11/8/2022 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng
88. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP 16/7/2018 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Sửa dổi NĐ 59; NĐ 42 về điều kiện cấp CCHN hoạt động XD.
89. Thông tư số

17/2016/TT-BXD

30/6/2016 Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Thay thế TT 12/2009/BXD ngày 24/6/2009 hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD; TT 05/2010/BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn về đào tạo nghiệp vụ định giá XD và cấp CC kỹ sư đính giá XD; TT 22/2009/BXD ngày 06/7/2009 quy định chi tiết về điều kiện năng lực HĐXD; TT 11/2014/BXD ngày 25/8/2014 quy định công khai thông tin về năng lực HĐXD của TC,CN tham gia HĐXDCT.
90. Thông tư số 14/2014/TT-BXD 05/9/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong xây dựng
91. Thông tư số 06/2021/TT-BXD 30/6/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng Thay thế TT 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và TT số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019
92. Thông tư số 26/2016/TT-BXD 26/10/2016 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình XD Thay thế TT 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD; TT 02/2012/TT-BXD ngày 12/6/2012 hướng dẫn một số nội dung về bảo trì CTXD dân dụng, công nghiệp VLXD và CT HTKT đô thị; TT số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 quy định chi tiết một số nôi dung về quản lý chất lượng CTXD; TT 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 về sửa đổi, bs một số điều tại các Thông tư hướng dẫn NĐ 15/2013 về quản lý chất lượng CTXD
93. Thông tư số 15/2016/TT-BXD 30/6/2016 Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng Thay thế TT 10/2012/BXD và TT 19/2009/BXD.
95. Thông tư số 16/2016/TT-BXD 30/6/2016 Hướng dẫn một số điều của NĐ 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Thay thế TT số 03/2009/BXD quy định một số nội dung của NĐ 12/2019 về QLCLCT; TT 10/2013 quy định một số nội dung về QLCLCT; TT số 09/2014/BXD ngày 10/7/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các TT hướng dẫn NĐ 15/2013 và QLCLCT
96. Thông tư số 18/2016/TT-BXD 30/6/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
Thông tư số 02/2020/TT-BXD 20/7/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng – Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019  hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
97. Thông tư số 11/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
97.1 Thông tư số 14/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng Thay thế TT 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016
97.2 Thông tư số 15/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng Thay thê Thông tư số 05/2016/TT-BXD
97.3 Thông tư số 16/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
97.4 Thông tư số 17/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình
97.4 Thông tư số 18/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng
98. Thông tư số 07/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn điều chỉnh giá HĐXD Thay thế TT 08/2010 HD phương pháp điều chỉnh giá HĐXD
99. Thông tư số 01/2017/TT-BXD 06/02/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng Thay thế Thông tư số 17/2013/TT-BXD
100. Thông tư số 08/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng  tư vấn xây dựng
101. Thông tư số 09/2016/TT-BXD 10/3/2016 Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
102. Thông tư số 30/2016/TT-BXD 30/16/2016 Hướng dẫn hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình
103. Thông tư số 04/2017/TT-BXD 30/3/2017 Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
Thông tư số 03/2019/TT-BXD 30/7/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
104. Thông tư số 14/2021/TT-BXD 08/9/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng thay thế Thông tư 03/2017/TT-BXD
105. Thông tư số 02/2018/TT-BXD 06/02/2018 Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng
106. Thông tư số 06/2017/TT-BXD 25/4/2017 Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
107. Quyết định số 1149/QĐ-BXD 09/11/2017 Công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
108. Quyết định số 1169/QĐ-BXD 14/11/2017 Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng
109. Quyết định số 964/QĐ-BXD 20/9/2017 Công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (tham khảo) Hết hiệu lực
110. Quyết định số 451/QĐ-BXD 23/5/2017 Công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng (tham khảo) Hết hiệu lực
111. Quyết định số 235/QĐ-BXD 04/4/2017 Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) – (tham khảo)
112. Quyết định số 236/QĐ-BXD 04/4/2017 Công bố định mức dự toán công trình – Phần lắp đặt (bổ sung)
113. Quyết định số 79/QĐ-BXD 15/02/2017 Công bố định mức tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
114. Quyết định số 1354/QĐ-BXD 28/12/2016 Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng
115. Quyết định số 1329/QĐ-BXD 19/12/2016 Công bố định mức dự toán sử dụng vật liệu trong xây dựng
Nghị định số 16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
  Lĩnh vực Luật Đấu thầu
116. Luật số 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu Khoản 1 Điều 19 bị bãi bỏ bởi Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
117. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
118. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT 20/10/2015 Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
119. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT

(Phụ lục)

06/05/2015  

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

 

120. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT 16/6/2015 Quy định chi tiết hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
121. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Quy định chi tiết Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
122. Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT 29/9/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
123. Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT 27/10/2015 Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh Thay thế TT 04/2010/TT-BKH và TT số 11/2010/TT-BKH
124. Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT 21/12/2015 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
125. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT 27/11/2015 Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
126. Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT 16/12/2019 Quy định chi tiết việc đăng tải, cung cấp thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả Chương III hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022 theo Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021.
Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT 31/5/2022 Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 01/8/2022. Thay thế:

– TT01/2015 Lập HSMQT, HSMT, HSYC dịch vụ TV;

– TT03/2015 Lập HS MTXL;

– TT05/2015 Lập HSMT MSHH;

– TT14/2016 Lập HSMT dịch vụ phi TV;

– TT04/2017 Lựa chọn NT qua HT mạng đấu thầu QG;

– TT05/2018 Lập BCĐGHSDT đối với GT được lựa chọn trên HT mạng ĐTQG;

– TT11/2019 cung cấp, đăng tải thông tin về ĐT

Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT 29/7/2022 Ngưng hiệu lực của Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của BT Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 của BT Bộ KH&ĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư số 06/2021/TT-BKHĐT 30/9/2021 Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu
127. Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT 15/11/2017 Quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Thay thế TT số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016; Chương III – TTLT số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015.
Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT 30/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 quy định chi tiết lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT 10/12/2018 Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
128. Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT 22/7/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu.
129. Thông tư số06/2017/TT-BKH&ĐT 05/12/2017 Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Thông tư số 04/2019/TT-BKH&ĐT 25/01/2019 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Thay thế TT03/2016/TT-BKH&ĐT
  Lĩnh vực doanh nghiệp
130. Luật số 06/2020/QH14 17/06/2020 Luật Doanh nghiệp
132. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 04/01/2021 Về đăng ký Doanh nghiệp
Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 01/4/2021 Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
134.1 Nghị định số 131/2018/NĐ-CP 29/9/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
135. Nghị định số 69/2014/NĐ-CP 15/7/2014 Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước
136. Nghị định số 159/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
137. Nghị định số 115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.
138. Nghị định số 87/2015/NĐ-CP 06/10/2015 Về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước
139. Nghị định số 81/2015/NĐ-CP 18/9/2015 Về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước
140. Nghị định số 49/2014/NĐ-CP 20/5/2014 Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
141. Nghị định số 91/2015/NĐ-CP 13/10/2015 Về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp nhà nước
Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg 02/7/2021 Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
142. Nghị định số 26/2018/NĐ-CP 28/2/2018 Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn điện lực Việt Nam
143. Nghị định số 82/2014/NĐ-CP 25/8/2014 Ban hành quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam