Xây dựng các TBA để chống quá tải mùa nắng nóng năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Công ty Điện lực Nam Định

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN Công ty Điện lực Nam Định
ĐỊA ĐIỂM

XÂY DỰNG

Tỉnh Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ

LẬP BCNCKT

Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT Công ty Điện lực Nam Định
ĐƠN VỊ GIÁM SÁT Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng ASEAN Viet Nam
ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Ánh Dương
PHẠM VI

CÔNG VIỆC

– Lắp đặt bổ sung 45 TBA cấp điện mùa nắng nóng năm 2019 khu vực tỉnh Nam Định theo kiểu trạm Ba lô treo trên cột điện trung thế có sẵn (Sử dụng toàn bộ MBA cũ hiện có trong kho Điện lực):

+ Trạm 180kVA – 35/0,4kV: 05 Trạm

+ Trạm 180kVA – 22/0,4kV: 28 Trạm

+ Trạm 160kVA – 22/0,4kV: 03 Trạm

+ Trạm 100kVA – 22/0,4kV: 09 Trạm

– Xây dựng mới và cải tạo 18,964km ĐZ-0,4kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ  13,908,000,000 đồng
THỜI GIAN

KHỞI CÔNG

Tháng 03/2019
THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH Tháng 06/2019
CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN Họ và tên: Nguyễn Duy Thọ
Số điện thoại:0912230297; Email:  thond1972@gmail.com